VENUE/Áit: Gallarus Oratory and Visitors Centre

DATE/Dáta: Le linn na Féile/During the festival

Focus Time: Domhnach/Sunday 8.00am

Mayo  based Peruvian artist Isabela Basombrio Hoban declares

In between Borders: DECLARING THE GALLARAS ORATORY A BUFFER ZONE.

This artwork declares Gallaras Oratory a buffer zone for the duration of Féile na Bealtaine. A buffer zone is a zone of separation that lies between two or more areas. Common types of buffer zones are demilitarized zones, safe zones, and environmental zones. Buffer zones have various purposes, political or otherwise. They can be set up to prevent violence or to protect the environment. They can also imply liberation from borders and their limitation/politics/violence. In other words, a safe zone.
Heritage sites are places that come from another time (zone) which are present with us today. They are with us but at the same time, out of time. The quiet way of these places signal other possibilities of living. They have “witnessed” the change of many boundaries/politics/people and have survived. They have survived the shock of change. This “exhibition” acknowledges the artistic, quiet and profound contribution of heritage sites as Buffer Zones in today’s world.
Each visitor to Gallaras Oratory during Féile, is invited to reflect on their own boundaries and limitations, mine vs. yours mentality, and to experience the freedom and the deep understanding that all borders are ultimately transient as we are.
IMAGES:
TWINNING the Gallarus Oratory with the Nazca lines of Peru:
IMAGES will be exhibited at the Gallarus Oratory Visitors Centre.
 These images transpose the Nazca lines -a series of large ancient geoglyphs in the Nazca Desert, in southern Peru-. with Gallaras Oratory. These are two archaeological sites that I am twinning as an artist in relation to declaring the heritage site a Buffer Zone. It is making a connection outside of time and space which crosses boundaries or exists in between boundaries.
 

Idir Teorainneacha: Ag fógairt Séipéilín Ghallaras ina chrios maolánach.

Fógraíonn an saothar ealaíne seo Séipéilín Ghallaras ina chrios maolánach ar feadh laethanta na Féile. Is é atá i gceist le crios maolánach ná zón scarúna a luíonn idir dhá limistéir. Saghasanna gnáthacha chrios maolánach ná zóin dhímhíleataithe, zóin shábháilte agus zóin chomhshaoil. Tá cúiseanna éagsúla ag baint le criosanna maolánacha, bíodh siad polaitiúla nó a mhalairt. Bunaítear iad mar sciath ar fhoréigean nó chun an timpeallacht a chosaint. Anuas ar an méid sin, is féidir leo seasamh ar son shaoirse ó theorainneacha agus a gcuid fadhbanna polaitíochta/foréigin. Is é sin le rá gur áiteanna slána sábháilte iad.
Is é atá i láithreacha oidhreachta ná áiteanna a thagann chughainn ó am – nó zón ama – eile is atá ann sa lá atá inniu ann. Táid ann linn san am láithreach seo, ach ag an am céanna seasann siad lasmuigh ar fad de chúrsaí ama. Tugann atmasféar ciúin na n-áiteanna seo le fios dúinn go bhfuil slite eile gur féidir maireachtaint. Bhíodar ina bhfinnéithe ar an iliomad aithruithe ar theorainneacha/cúrsaí polaitíochta/daoine, agus fós thugadar na cosa leo. Aithníonn an taispeántas seo an ról ciúin, doimhin atá ag suíomhanna oidhreachta mar chriosanna maolánacha sa saol comhaimseartha.
Tugtar cuireadh do gach duine a thugann cuairt ar Shéipéilín Ghallaras le linn na féile machnamh a dhéanamh ar a dteorainneacha féin, an meon ‘mise i gcoinne tusa’ atá againn, agus dul i dtaithí ar an tsaoirse agus an tuiscint dhoimhin go bhfuil gach teorainn díreach chomh sealadach céanna linn féin, ar deireadh thiar.
 
Íomhánna:
AG NASCADH Séipéilín Ghallaras le Línte Nazca Pheiriú:
Beidh na hÍOMHÁNNA á dtaispeáint ag Ionad Cuairteoirí Shéipéilín Ghallaras.
Déanainn na híomhánna seo aistriú/malartú ar na Línte Nazca – sraith de gheo-glifeanna i nGaineamhlach Nazca i ndeisceart Pheiriú – agus Séipéilín Ghallaras. Is dhá shuíomh seandálaíochta iad seo atáimse, mar ealaíontóir, á nascadh is á dtabhairt le chéile mar shlí chun an láthair oidhreachta a fhógairt ina chrios maolánach. Sa tslí seo táim ag déanamh nasc lasmuigh d’am agus de spás, nasc a thrasnaíonn teorainneacha is a bhíonn ann idir teorainneacha.

 

 

 

 

Please follow and like us:

Related Posts